فیلم| دیپلمات منفور

«برایان هوک» منفورترین فرد در میان دیپلمات‌های وزارت خارجه آمریکاست که به دیپلمات منفور مشهور شده است.

https://www.farsnews.com/media/13980218000903/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%7C-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B1

                                                                                                                                                    www.afaghonline.ir