سیاسی

نمایندگان 265 روز از سال را تعطیل هستند/ هزینه هر دقیقه در مجلس بیش از 100 میلیون تومان است

من به شما می گویم که مجلس در سال، 100 جلسه علنی دارد و به عبارتی 265 روز از سال را وقت دارد که به کارهای دیگر خود برسد؛ بنابراین، نماینده نباید غیبت داشته باشد/تخلف همیشه وجود دارد؛ اما اگر همه چیز شفاف شود، تخلفات کاهش می یابد، اگر کسی نمی آید باید افشا شود، نباید پنهانکاری صورت گیرد، همین کارها را کرده اند که مجلس از رأس امور بودن خارج شده است.

واگذاری بیمارستانهای تامین‌اجتماعی به ما بحث‎انحرافی است

حاضریم 570بیمارستان خود را دراختیار تامین اجتماعی قرار دهیم| در اطلاع رسانی اهتمام نداریم