یادداشت

مشخص نبودن زمان بهره برداری کمربندی جنوبی بابل نگران کننده است

نماینده مردم بابل در مجلس از مشخص نبودن زمان بهره برداری کمربندی جنوبی بابل ابراز نگرانی کرد.